Algemene Voorwaarden

januari 2014

Artikel 1. Definities

1. Kredietpaspoort: Coöperatieve Vereniging Kredietpaspoort UA, gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende aan de Marconistraat 16, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59265671 en de leverancier van de Dienst.

2. Stichting: Stichting Kredietpaspoort, gevestigd te Rotterdam, kantoorhoudende aan de Marconistraat 16, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 59265787.

3. Ondernemer: de natuurlijke persoon of rechtspersoon met wie Kredietpaspoort de Overeenkomst tot gebruik van de Dienst heeft gesloten.

4. Dienst: Kredietpaspoort stelt en houdt voor Ondernemer een (service-)platform in de vorm van een software as a service beschikbaar, die de ondernemer geobjectiveerd inzicht geeft in drie elementen ten behoeve van kredietverstrekking: inzicht in de ondernemer, onderneming en haar financiële reputatie. De drie elementen worden hierna aangehaald als het "Paspoort". Het Paspoort wordt via het (service-)platform kenbaar gemaakt aan het publiek. De ondernemer heeft ten aanzien van het Paspoort volledige controle over de publicatie van het Paspoort aan het publiek (bijvoorbeeld (bank)instellingen en andere ondernemers).

5. Overeenkomst: De overeenkomst voor gebruik van de Dienst door Ondernemer dan wel affiliate

6. Partij: iedere partij bij de Overeenkomst.

7. Website: "kredietpaspoort.nl" dan wel "mijnkredietpaspoort.nl".

8. Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden.

Artikel 2. Toepasselijkheid, totstandkoming en uitvoering

1. Op alle aanbiedingen, Overeenkomsten en leveringen van Kredietpaspoort zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

2. Ondernemer gaat de Overeenkomst met Kredietpaspoort aan door zich te abonneren via het aanmeldformulier op de Website.

3. Kredietpaspoort heeft het recht, zonder opgaaf van reden, Ondernemer te weigeren.

4. Kredietpaspoort is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van haar Overeenkomsten.

Artikel 3. Prijzen

1. Alle prijzen zijn in euro's en exclusief omzetbelasting en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd.

2. Alle prijzen op de Website, brochures en nieuwsbrieven zijn onder voorbehoud van type- en rekenfouten. Voor de gevolgen van type- en rekenfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.

3. Kredietpaspoort behoudt zich het recht voor tarieven tussentijds te wijzigen. De wijzigingen worden uiterlijk één (1) maand voordat zij van kracht worden bekendgemaakt in de nieuwsbrief van Kredietpaspoort. Een Ondernemer, die zich niet kan verenigen met deze wijzigingen is bevoegd, tot het tijdstip van inwerkingtreding van de wijziging, de Overeenkomst per de datum waarop de wijzigingen ingaan, op te zeggen.

Artikel 4. Toegang en updates

1. Kredietpaspoort zal Ondernemer gedurende de looptijd van de Overeenkomst de Dienst verlenen. Hiertoe zal Kredietpaspoort aan Ondernemer een account ter beschikking stellen, waarmee de Dienst door Ondernemer kan worden gebruikt en geconfigureerd.

2. Ondernemer moet de door Kredietpaspoort aan Ondernemer verstrekte accountgegevens (waaronder gebruikersnamen en wachtwoorden) geheimhouden. Kredietpaspoort is niet verantwoordelijk voor misbruik van gebruikersnamen en wachtwoorden en mag ervan uitgaan dat een Ondernemer, die zich aanmeldt op de Dienst, ook daadwerkelijk de Ondernemer is. Ondernemer dient Kredietpaspoort op de hoogte te stellen als Ondernemer een vermoeden heeft dat de gebruikersnamen en wachtwoorden in handen zijn gekomen van onbevoegden. Kredietpaspoort heeft het recht doeltreffende maatregelen te nemen in dergelijke gevallen.

Artikel 5. Gebruiksvoorwaarden van de Dienst

1. Ondernemer bepaalt welke informatie met behulp van de Dienst (en dan specifiek het Paspoort) wordt opgeslagen en/of uitgewisseld. Kredietpaspoort heeft geen kennis van deze informatie. Ondernemer is er dan ook verantwoordelijk voor dat die informatie rechtmatig is en geen inbreuk maakt op de rechten van derden. Kredietpaspoort aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie. Ondernemer vrijwaart Kredietpaspoort voor aanspraken van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de door Ondernemer met behulp van de Dienst opgeslagen en/of uitgewisselde informatie onrechtmatig is.

2. Mocht Kredietpaspoort kennis hebben van dan wel tot het besef komen dat informatie die Ondernemer met behulp van de Dienst heeft opgeslagen en/of uitgewisseld onrechtmatig is, dan zal Kredietpaspoort direct handelen om die informatie te verwijderen of de toegang daartoe te blokkeren. Kredietpaspoort behoudt zich in een dergelijk geval tevens het recht voor de informatie van Ondernemer te verwijderen of te blokkeren. Dit naar oordeel van Kredietpaspoort. In geen geval zal Kredietpaspoort aansprakelijk zijn voor de schade die voortvloeit uit dergelijk handelen.

3. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van de Dienst is Kredietpaspoort gerechtigd de persoonsgegevens van Ondernemer, waaronder het Paspoort, aan de bevoegde autoriteiten te overhandigen.

4. Ondernemer stelt Kredietpaspoort steeds onverwijld elektronisch op de hoogte van enige wijzigingen in naam, e-mailadressen en overige gegevens die voor het uitvoeren van de Dienst door Kredietpaspoort van belang zijn. Voorgenoemde gegevens kunnen via de Dienst worden doorgevoerd.

5. Ondernemer dient zich te onthouden van ongeoorloofd gebruik van de Dienst en zal zich opstellen en gedragen conform hetgeen door Kredietpaspoort mag worden verwacht van een zorgvuldig gebruiker van de Dienst.

6. Het is Ondernemer niet toegestaan meer gebruikers toegang te verschaffen tot de Dienst dan is opgegeven bij het sluiten van de Overeenkomst op de Website. Ondernemer blijft verantwoordelijk voor het handelen van deze gebruikers en deze gebruikers zijn tevens gebonden aan onderhavige Algemene Voorwaarden.

7. Ondernemer mag met de Dienst niet zelf als aanbieder van de Dienst gaan fungeren.

8. Indien naar het oordeel van Kredietpaspoort een gevaar ontstaat voor het functioneren van de computersystemen of het netwerk van Kredietpaspoort of derden en/of van de dienstverlening via een netwerk is Kredietpaspoort gerechtigd alle maatregelen te nemen die zij redelijkerwijs nodig acht om dit gevaar af te wenden dan wel te voorkomen.

9. Kredietpaspoort mag de gegevens, die Ondernemer opgeeft voor het gebruik van de Dienst, gebruiken voor analyses en statistische doeleinden. Kredietpaspoort zal geen directe of indirecte verwijzing naar de Ondernemer maken (de gegevens anonimiseren).

10. Onverminderd haar overige rechten op grond van de wet of de Overeenkomst behoudt Kredietpaspoort zich het recht voor haar verplichtingen jegens Ondernemer op te schorten of de Overeenkomst te ontbinden indien deze handelt, of redelijkerwijs wordt vermoed te handelen in strijd met de artikelen in deze Algemene Voorwaarden zonder dat Kredietpaspoort tot enige schadevergoeding dan wel restitutie van de vergoeding voor de Dienst is gehouden.

Artikel 6. Onderhoud

1. Kredietpaspoort behoudt zich het recht voor de Dienst tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoud, aanpassing of verbetering van de Dienst en webservers van Kredietpaspoort. Kredietpaspoort zal zich inspannen een dergelijke buitengebruikstelling zoveel mogelijk buiten kantooruren te laten plaatsvinden en Ondernemer tijdig van tevoren op de hoogte stellen van de geplande buitengebruikstelling. Kredietpaspoort zal wegens zodanige buitengebruikstelling van de Dienst nimmer tot enige schade jegens Ondernemer gehouden zijn.

2. Kredietpaspoort heeft het recht de programmatuur van de Dienst van tijd tot tijd aan te passen om de functionaliteit te verbeteren en om fouten te herstellen. Als een aanpassing leidt tot een aanzienlijke wijziging in de functionaliteit, zal Kredietpaspoort Ondernemer daarvan voor de wijziging op de hoogte stellen door middel van de nieuwsbrief, per e-mail dan wel via de website. Omdat de Dienst aan meerdere Ondernemers wordt geleverd, is het niet mogelijk om alleen voor Ondernemer van een bepaalde aanpassing af te zien. Kredietpaspoort is niet gehouden tot enige vergoeding van schade bij het aanpassen van de Dienst.

3. Kredietpaspoort heeft het recht om componenten van de Dienst niet langer van updates te voorzien dan wel te onderhouden.

4. Kredietpaspoort kan door Ondernemer niet worden verplicht koppelingen met bepaalde leveranciers van Kredietpaspoort in stand te houden of te blijven onderhouden. Bovendien kan de juiste werking niet worden gegarandeerd.

Artikel 7. Beschikbaarheid van de Dienst en support

1. Kredietpaspoort zal zich inspannen om een ononderbroken beschikbaarheid (7 dagen per week, 24 uur per dag) van de Dienst te realiseren. Gepland onderhoud is hiervan uitgezonderd.

2. Kredietpaspoort zal zich inspannen om in geval van het niet beschikbaar zijn van de Dienst, door storingen, onderhoud of andere oorzaken, Ondernemer te informeren over de aard en de verwachte duur van de onderbreking.

3. Kredietpaspoort zal Ondernemer telefonisch en online ondersteunen bij het gebruik van de Dienst. De ondersteuning wordt verleend via telefoon en e-mail. Kredietpaspoort zal zich inspannen om de vragen adequaat en binnen een redelijke termijn te beantwoorden. Kredietpaspoort kan echter niet instaan voor de juistheid en/of volledigheid van de antwoorden. Support is beperkt tot functionele onderwerpen met betrekking tot de Dienst en betreft geen administratieve adviezen of adviezen over kredietverlening.

Artikel 8. Betaling

1. De vergoeding van de door Kredietpaspoort te leveren Dienst en de wijze van betaling wordt tijdens de aanmeldprocedure op de Website aan Ondernemer kenbaar gemaakt. Kredietpaspoort kan vooruitbetaling verlangen. Indien er geen sprake is van vooruitbetaling geldt een betaaltermijn van 14 dagen na factuurdatum.

2. Ondernemer gaat akkoord met elektronische facturatie door Kredietpaspoort.

3. Tenzij anders overeengekomen, dienen betalingen te geschieden door middel van een automatische incasso. In het geval van automatische incasso moet Ondernemer Kredietpaspoort machtigen om de verschuldigde bedragen van de Ondernemer zijn rekening af te schrijven. Ondernemer dient zorg te dragen voor een toereikend saldo op de desbetreffende rekening. Kredietpaspoort is gerechtigd extra administratiekosten in rekening te brengen indien er voor een ander betaalmiddel dan voor automatische incasso wordt gekozen.

4. Bij een niet tijdige betaling is Ondernemer, naast het verschuldigde bedrag en de daarop ver­schenen rente, gehouden tot een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten, daaronder begre­pen de kosten voor advocaten, deurwaarders en incassobureaus.

5. De vordering tot betaling is direct opeisbaar in het geval Ondernemer in staat van faillissement wordt verklaard, surséance van betaling aanvraagt dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van Ondernemer wordt gelegd, Ondernemer overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.

6. In bovenstaande gevallen heeft Kredietpaspoort voorts het recht de Overeenkomst of het nog niet uitgevoerde gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, onverminderd het recht van Kredietpaspoort vergoeding te verlangen voor eventuele schade die voor hem hierdoor mocht ontstaan. Indien een factuur niet volledig wordt betaald, is Kredietpaspoort gerechtigd tevens alle abonnementen waarvoor de Ondernemer wel heeft betaald, de Diensten op te schorten (de toegang te blokkeren).

Artikel 9. Rechten van intellectuele eigendom

1. Alle rechten van intellectuele eigendom op de ter beschikking gestelde programmatuur, van de Dienst, berusten uitsluitend bij Kredietpaspoort of diens licentiegevers. Ondernemer verkrijgt tijdens de looptijd van de Overeenkomst uitsluitend een gebruiksrecht ten aanzien van de Dienst dat niet exclusief en niet overdraagbaar is, en bevoegdheden die bij deze voorwaarden of anderszins uitdrukkelijk worden toegekend en voor het overige zal Ondernemer de Dienst of andere materialen niet verveelvoudigen of daarvan kopieën vervaardigen.

2. Het is Kredietpaspoort toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de programmatuur van de Dienst. Indien Kredietpaspoort door middel van technische bescherming de programmatuur van Kredietpaspoort heeft beveiligd, is het Ondernemer niet toegestaan deze beveiliging te verwijderen of te ontwijken.

Artikel 10. Aansprakelijkheid

1. De aansprakelijkheid van Kredietpaspoort voor directe schade geleden door Ondernemer als gevolg van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming door Kredietpaspoort van zijn verplichtingen onder de Overeenkomst, daaronder uitdrukkelijk ook begrepen iedere tekortkoming in de nakoming van een met Ondernemer overeengekomen garantieverplichting, dan wel door een onrechtmatig handelen van Kredietpaspoort, diens werknemers of door hem ingeschakelde derden, is per gebeurtenis dan wel een reeks van samenhangende gebeurtenissen beperkt tot een bedrag, gelijk aan de vergoedingen die Ondernemer onder deze Overeenkomst per jaar verschuldigd is (exclusief BTW). In geen geval zal echter de totale vergoeding voor directe schade meer bedragen dan 500 euro (exclusief BTW).

2. De totale aansprakelijkheid van Kredietpaspoort voor schade door dood of lichamelijk letsel of voor materiële beschadiging van zaken zal in geen geval meer bedragen dan 50.000 euro per schadetoebrengende gebeurtenis, waarbij een reeks van samenhangende gebeurtenissen geldt als één gebeurtenis.

3. Aansprakelijkheid van Kredietpaspoort voor indirecte schade, daaronder begrepen gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verminking dan wel verlies van (bedrijfs)gegevens en schade door bedrijfsstagnatie is uitgesloten.

4. Buiten de in artikel 10 lid 1 genoemde gevallen rust op Kredietpaspoort geen enkele aansprakelijkheid voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop een actie tot schadevergoeding zou worden gebaseerd. De in artikel 10 lid 1 tot en met 10 lid 3 bedoelde uitsluitingen en beperkingen komen te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of bewuste roekeloosheid van de bedrijfsleiding van Kredietpaspoort.

5. De aansprakelijkheid van Kredietpaspoort wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat slechts indien Ondernemer Kredietpaspoort onverwijld en deugdelijk Schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Kredietpaspoort ook na die termijn toerekenbaar in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Kredietpaspoort in staat is adequaat te reageren.

6. Kredietpaspoort is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door overmacht (zie artikel 11 voor overmacht).

7. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Ondernemer de schade binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan schriftelijk bij Kredietpaspoort meldt.

8. Ondernemer vrijwaart Kredietpaspoort voor alle aanspraken van derden, ter zake van vergoeding van schade, kosten of rente, verband houdende met deze Overeenkomst en/of de Dienst.

Artikel 11. Overmacht

1. In geval van overmacht, waaronder in ieder geval wordt verstaan storingen in de telecommunicatie infrastructuur (internet), binnenlandse onlusten, mobilisatie, oorlog, stremming in het vervoer, staking, uitsluiting, (d)dos-aanvallen, bedrijfsstoornissen, stagnatie in toelevering, brand, overstroming, in- en uitvoerbelemmeringen en in het geval dat Kredietpaspoort door zijn eigen leveranciers, ongeacht de reden daartoe, niet tot levering in staat wordt gesteld waardoor nakoming van de Overeenkomst redelijkerwijs niet van Kredietpaspoort kan worden gevergd, zal de uitvoering van de Overeenkomst worden opgeschort, dan wel de Overeenkomst worden beëindigd, alles zonder enige verplichting tot schadevergoeding.

Artikel 12. Duur en beëindiging

1. De Overeenkomst wordt aangegaan voor de duur zoals aangegeven in het aanmeldformulier op de Website. Indien er geen specifieke duur is overeengekomen, wordt een minimum duur van twaalf maanden overeengekomen vanaf accordering van het aanmeldformulier. De Overeenkomst wordt daarna, zonder opzegging, steeds stilzwijgend verlengd met eenzelfde duur.

2. De Overeenkomst kan door een Partij schriftelijk dan wel per e-mail worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van twee (2) maanden voor het einde van de in lid 1 genoemde periode, welke opzegging zonder redenen en motivering mag plaatsvinden.
3. Kredietpaspoort zal na beëindiging van de Overeenkomst het Paspoort van Ondernemer omzetten naar een gratis abonnement. Deze Dienst heeft beperkte functionaliteiten. Op verzoek van Ondernemer kan het Paspoort worden verwijderd. Het verzoek dient door Ondernemer schriftelijk dan wel elektronisch te worden ingediend.

4. In geval van faillissement van Kredietpaspoort zal de Stichting zich inspannen voor een duur van zes (6) maanden de continuïteit te borgen.

Artikel 13. Affiliates

1. De bepalingen in deze Algemene Voorwaarden voor Ondernemer zijn overeenkomstig van toepassing op accountants dan wel andere affiliates (hierna: Affiliate) die het Paspoort in kunnen zetten voor Ondernemers als onderdeel van de diensten die zijn aan de Ondernemers verlenen.

2. Affiliate dient door Ondernemer te worden gemachtigd om handelingen voor Ondernemer te kunnen verrichten. Deze machtiging wordt door Ondernemer elektronisch dan wel schriftelijk gegeven via de Dienst en kan via eenzelfde wijze weer door Ondernemer worden ingetrokken.

3. Affiliate kan namens Ondernemer de Dienst aanvragen. Kredietpaspoort zal Ondernemer hiervan op de hoogte stellen. Ondernemer dient vervolgens in te stemmen met de aanvraag van de Dienst door Affiliate. Affiliate kan zelf de Dienst opzeggen met inachtneming van artikel 12. Daarbij heeft Ondernemer de mogelijkheid om de Dienst zelfstandig voort te zetten.

Artikel 14. Verwerking van persoonsgegevens

1. Indien Ondernemer/Affiliate persoonsgegevens invoert in de Dienst (Paspoort), vallen zowel Ondernemer/ Affiliate als Kredietpaspoort onder de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp), waarbij volgens de terminologie van die wet Ondernemer/ Affiliate de 'verantwoordelijke' vormt en Kredietpaspoort de 'bewerker'.

2. Op grond van de Wbp (art. 14) dienen verantwoordelijke en bewerker een overeenkomst te sluiten met betrekking tot de door Ondernemer/Affiliate dan wel Kredietpaspoort uitgevoerde verwerkingen van persoonsgegevens. Bij gebreke van een nadere expliciet overeengekomen 'bewerkersovereenkomst', zullen de bepalingen in dit artikel gelden als een overeenkomst in de zin van de Wbp.

3. Kredietpaspoort zal zorg dragen voor een passend beveiligingsniveau gelet op de risico's die de verwerking en de aard van te beschermen gegevens met zich meebrengen. Dit evenwel slechts indien en voor zover deze zich in de Diensten of infrastructuur van Kredietpaspoort bevinden.

4. Kredietpaspoort staat er tevens voor in dat een ieder die handelt onder het gezag van Kredietpaspoort, voor zover deze toegang heeft tot persoonsgegevens waar Ondernemer/ Affiliate de verantwoordelijke voor is, deze slechts verwerkt in opdracht van Ondernemer/ Affiliate.

5. Ondernemer/ Affiliate staat ervoor in dat hij alleen op geheel rechtmatige wijze persoonsgegevens in zal voeren in de Diensten van Kredietpaspoort.

6. Kredietpaspoort mag, indien Ondernemer hier toestemming voor heeft verleend, inhoudelijke informatie uitwisselen met een door de ondernemer aangegeven derde.

7. Indien Ondernemer/ Affiliate in het kader van een wettelijke verplichting, bijvoorbeeld op grond van de Wbp, gegevens die zijn opgeslagen in Diensten van Kredietpaspoort dient te wijzigen, verwijderen of af te staan, zal Kredietpaspoort daarin zoveel mogelijk behulpzaam zijn.

Artikel 15. Wijzigingen AV

1. Kredietpaspoort behoudt zich het recht voor deze Algemene Voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.

2. Wijzigingen gelden ook ten aanzien van reeds gesloten Overeenkomsten met inachtneming van een termijn van 30 dagen na bekendmaking van de wijziging per elektronische berichtgeving. Wijzigingen van ondergeschikt belang kunnen te allen tijde worden doorgevoerd.

3. Indien Ondernemer een wijziging in deze Algemene Voorwaarden niet wil accepteren, kan hij tot de datum waarop de nieuwe voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum of op de ontvangstdatum van de opzegging indien deze na de ingangsdatum van de wijziging is.

Artikel 16. Slotbepalingen

1. Op de Overeenkomst is Nederlands recht van toepassing.

2. Verandering in management of rechtsvorm hebben geen invloed op de Overeenkomst.

3. Voor zover door de regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter te Rotterdam.

4. De door Kredietpaspoort ontvangen of opgeslagen versie van enige communicatie, gedane metingen en monitoring door Kredietpaspoort, gelden als authentiek, behoudens tegenbewijs te leveren door Ondernemer

5. Partiële nietigheid: indien een bepaling uit de Overeenkomst en/ of de Algemene Voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele Overeenkomst/Algemene Voorwaarden aan. Partijen zullen ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke Overeenkomst/Algemene Voorwaarden gestalte wordt gegeven.

Contact gegevens

Mocht u na het lezen van onze Algemene Voorwaarden, vragen klachten of opmerkingen hebben over deze Algemene Voorwaarden, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail (Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.) contact op.

kredietpaspoort-logo-small